прескочи до менюто

Ангажимент към задълженията по управлението на отпадъците от МПС

 • Eфективна система за събиране и временно съхранение на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства), компоненти и части от тях, която гарантира повторното им използване, разкомплектоването и оползотворяването им с цел постигане изпълнението на заложените в чл. 21 от Наредбата цели в сроковете съгласно § 4 и §5 от ПЗР на Наредбата.
 • Oптимална логистична схема за транспортиране на събраните отпадъци от местата на тяхното образуване до площадките за временно съхраняване или до съоръженията за разкомплектоване, оползотворяване и обезвреждане.
 • Оказване на методическа помощ и съдействие на членовете на организацията за намаляване на количеството на опасните вещества и увеличаване на дела на годните за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване части и компоненти.

Дългосрочно и устойчиво решение за управление на излезлите от употреба МПС

Договорът, разработен от "ЕКОРЕСОР АУТО" АД за всички фирми, желаещи да сключат договор с организацията, осигурява:

 • Прехвърляне на всички задължения за изпълнение на целите за разделно рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на ИУМПС;
 • Дългосрочно и устойчиво решение за изпълнение на задълженията
 • Минимизиране на разходите
 • Възможност за контрол върху начина на изпълнение на задълженията.

Оптимизирани и обновени технологични мощности

В цял свят се търсят и въвеждат нови механизми и практики за повишаване качеството и количеството на третираните отпадъци от МПС с цел намаляване на замърсяванията от тях и повишаване ефекта и нормата на рециклираните отпадъци от МПС и от техни компоненти и вещества.
За изпълнението на дейността по управлението на отпадъци от МПС „Екоресор Ауто" АД има сключен договор с „Екометал Инженеринг" ЕООД - едно от първите и водещи дружества в областта по управление на отпадъците, притежаващо необходимите разрешителни документи, мощности, съоръжения и капацитет за изпълнение на поставените цели.

Системи за екологосъобразно събиране и третиране на излезлите от употреба МПС

Рециклирането на стари автомобили се извършва в специални, пригодени за целта места. Всеки килограм скрап се рециклира природосъобразно и икономично. Ценните суровини се използват повторно в производството. Дейността по управлението на отпадъци от МПС, независимо от избрания подход (система за управление), обичайно преминава през следните етапи - събиране, разкомплектоване, шредиране, оползотворяване (рециклиране и повторна употреба) и депониране/обезвреждане.

 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство