прескочи до менюто

За компанията

Организация „ЕКОРЕСОР АУТО" АД е създадена като колективна система по смисъла на чл. 11, ал. 4, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн., ДВ, бр.86 от 2003 г. , изм., бр. 70 от 2004 г. , изм. и доп., бр. 77 от 2005 г. , изм., бр. 87 от 2005 г., изм. и доп., бр. 88, бр. 95 и бр. 105 от 2005 г. , бр. 30 от 2006 г. , бр. 34 от 2006 г. и бр. 63 от 2006 г.). Целта й е да осигури на производителите и вносителите изпълнението на съответните цели по чл. 21 за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС, които са пуснати на пазара.

Съгласно учредителния акт организацията е без право да разпределя печалба и отговоря на изискванията на § 1, т. 26 от ДР на ЗУО.

Предметът на дейността й включва организиране и управление на дейностите по временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС, дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали, събиране, транспортиране на образуваните отпадъци от МПС. „ЕКОРЕСОР АУТО" АД е търговец по смисъла на Търговския закон и се ръководи от основния принцип за равнопоставеност, изразяващ се в залагане на равни права за всички нейни членове, без привилегии за учредителите.

Членството в организацията е доброволно. Такова могат да придобият големи и малки фирми, които имат права и задължения по управлението на ИУМПС, както и местни или чуждестранни физически и юридически лица, отговарящи на нормите на българското законодателство.

 

 

 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  ЦЕНТРАЛA
  София 1849
  кв. "Кремиковци"
  ул. "Св. Георги Победоносец" 1А
  тел.: 02 994 70 30
  факс: 02 994 70 12
  email: office@ecoresor-auto.com
  База Надежда
  адрес: ж.к. Надежда
  БАЗА КАЗИЧЕНЕ
  кв. Казичене
  моб.: 088 576 97 77

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство