прескочи до менюто

Дейност

За постигане на поставените цели и изискванията на законодателството Организацията ще насочи усилията си към изпълнението на няколко основни дейности:

 • Постигане на заложените в чл. 21 от Наредбата срокове (съгласно § 4 и §5 от ПЗР) чрез ефективна система за събиране и временно съхранение на ИУМПС, компоненти и части от тях, която гарантира повторното им използване, разкомплектоване и оползотворяване. 
 • Осигуряване на оптимална логистична схема за ефективно и евтино транспортиране на събраните отпадъци от местата на тяхното образуване до площадките за временно съхраняване или до съоръженията за разкомплектоване, оползотворяване и обезвреждане.
 • Изграждане на система от пунктове за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, която да осигурява отделянето на опасните вещества и компоненти, както и на частите от ИУМПС, подходящи за повторна употреба; 
 • Осигуряване през съответната година на годни за оползотворяване и/или рециклиране количества от ИУМПС, които са произведени преди или след 01.01.1980 г. и за които са отговорни членовете на организацията.
 • Изграждане на център за шредиране на ИУМПС с модерна шредерна инсталация, осигуряваща разкомплектоване на подадения автомобил на съставните му части и подаването им за последващо оползотворяване. 
 • Сключване на договори за предаване на добитите материали и компоненти за повторна употреба, рециклиране, както и за екологосъобразно обезвреждане на неоползотворимите остатъци, получени след разкомплектоването на ИУМПС.
 • Оказване на методическа помощ и съдействие на членовете на организацията за намаляване на вложените опасни вещества и за увеличаване на количеството годни за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване части и компоненти.
 • Привличане на максимален брой производители и вносители на МПС в предлаганата от Организацията колективна система за изпълнение на задълженията им. Целта е организацията поетапно в рамките на петгодишния срок на действие на програмата да обхване над 50% пазарен дял.

Организация „Екоресор Ауто" АД се стреми да обхване производителите и вносителите, независимо от вида на МПС, което пускат на пазара, стига да попадат в обхвата на Наредбата. Програмата предоставя дългосрочно и устойчиво решение за управлението на излезлите от употреба МПС и е изготвена за максималния позволен от законодателството срок от пет години.


 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  База Пазарджик
  Пазарджик 4400
  адрес: Пазарджик,
  ул. Александър Стамболийски № 117
  тел.: (034) 45 00 03
  моб.: (088) 575 07 77
  email: pazardjik@ecometal.bg

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство