прескочи до менюто

Предимства

"ЕКОРЕСОР АУТО" АД ще предложи конкретни стъпки за насърчаване и стимулиране на населението за предаване на МПС на площадки на фирми, с които организацията има сключени договори - като например заплащане на възнаграждение на последния собственик за предадено ИУМПС.

  • При сключване на договори с рециклиращи инсталации ще се има предвид производственият капацитет на предприятието /количествата в договора да не надвишават 80% от производствения капацитет/, както и договорите на предприятията, сключени с други организации по оползотворяване.
  • При сключване на договори с преработвателни предприятия за всеки вид отпадък, образуван от разкомплектоването на ИУМПС , "Екоресор ауто" АД ще се стреми да осигури минимум двама преработватели. При затруднения по реализацията на събраните отпадъци от ИУМПС в страната, ще се търсят възможности за износ и за оползотворяване извън страната.

"Екоресор Ауто" АД ще заложи резервен процент на събиране и оползотворяване, който ще се увеличава всяка следваща година, предвид по-високите цели за събиране и оползотворяване, заложени в Наредбата. Резервният процент на събираемост означава, че "Екоресор Ауто" АД си поставя за цел да събира и оползотворява отпадъци от МПС в количества, надвишаващи в определена степен заложените в Наредбата целеви проценти за събиране, повторна употреба, оползотворяване и рециклиране, което ще създаде възможност за компенсиране в случай на временно намаляване на нивата на събиране и оползотворяване.

"Екоресор Ауто" АД ще заложи финансов резерв за допълнително стимулиране на фирмите и общините, организиращи дейностите събиране, временно съхраняване, повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС и ИУМПС. Финансовият резерв ще бъде в размер на 5% от разходите, предвидени за дейностите по третиране на отпадъците от МПС и ИУМПС.