прескочи до менюто

Етапи на събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС

Финансовите разчети на системата са направени въз основа на съществуващата действаща система, изградена от дружество „Екометал Инженеринг" ЕООД, с което е подписан договор за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и включва следните етапи:

  • Приемане на старите автомобили от последния им собственик и транспортиране до площадките за събиране и временно съхранение;
  • Оценка на състоянието на автомобила (установяване наличието или липсата на основни компоненти и части, установяване теглото на автомобила), подготовка за разкомплектоване и шредиране и отделяне на частите за повторна употреба;
  • Установяване на собствеността и идентификацията на приетия автомобил – извършва се с цел издаване на удостоверението за разкомплектоване и съдържа данните съгласно чл. 15, ал.2 от Наредбата;
  • Предаване на образуваните отпадъци за оползотворяване или обезвреждане;
  • Издаване на удостоверение по образец за разкомплектоване на МПС.

Образецът е утвърден от Министъра на вътрешните работи и се представя при прекратяване на регистрацията на автомобила пред органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) - сектор КАТ - Пътна полиция, съгласно чл. 15, ал.6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Системата за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване е обхваната от изградени и оборудвани центрове, всеки от които отговаря на нормативните изисквания и притежава разрешение по чл. 37 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейности с ИУМПС, собственост на "
Екометал Инженеринг" ЕООД, за което Организацията има подписан договор.