прескочи до менюто

Етапи на събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС

Финансовите разчети на системата са направени въз основа на съществуващата действаща система, изградена от дружество „Екометал Инженеринг" ЕООД, с което е подписан договор за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и включва следните етапи:

 • Приемане на старите автомобили от последния им собственик и транспортиране до площадките за събиране и временно съхранение;
 • Оценка на състоянието на автомобила (установяване наличието или липсата на основни компоненти и части, установяване теглото на автомобила), подготовка за разкомплектоване и шредиране и отделяне на частите за повторна употреба;
 • Установяване на собствеността и идентификацията на приетия автомобил – извършва се с цел издаване на удостоверението за разкомплектоване и съдържа данните съгласно чл. 15, ал.2 от Наредбата;
 • Предаване на образуваните отпадъци за оползотворяване или обезвреждане;
 • Издаване на удостоверение по образец за разкомплектоване на МПС.

Образецът е утвърден от Министъра на вътрешните работи и се представя при прекратяване на регистрацията на автомобила пред органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) - сектор КАТ - Пътна полиция, съгласно чл. 15, ал.6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Системата за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване е обхваната от изградени и оборудвани центрове, всеки от които отговаря на нормативните изисквания и притежава разрешение по чл. 37 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО за извършване на дейности с ИУМПС, собственост на "
Екометал Инженеринг" ЕООД, за което Организацията има подписан договор.

 • Новини

  Новини 

  Sorry: It's not possible to reach RSS file http://www.ecomedia.bg/rss-feed/news/bulgaria-news
  новините са предоставени от:
 • Пунктове

  Пунктове 

  База Пазарджик
  Пазарджик 4400
  адрес: Пазарджик,
  ул. Александър Стамболийски № 117
  тел.: (034) 45 00 03
  моб.: (088) 575 07 77
  email: pazardjik@ecometal.bg

  Намери пункт в твоя град

 • Членство

  Членство 

  Предимства

  • Без продуктова такса към ПУДООС
  • Спестявате процент от продуктовата такса
  • "Екоресор Ауто" поема отговорността за сроковете и задълженията
  • Професионални консултации за подготвяне на вашия месечен ЕКО отчет
  • Компанията разполага с най-добрата техника, за да гарантира спазване на всички изисквания
  Общи условия  Договор за членство